On the Land-Grabbing in Leyte

Text: Psalms 72:2-3

“He will judge your people in righteousness, your afflicted ones with justice.

The mountain will bring prosperity to the people and save the children of the needy,

He will crush the oppressor.”

Maayong buntag sa tanan! Nunot sa atong kasagmuyo uban sa mga mag-uuma sa hacienda Luisita sa gipakanaug nga desisyon sa korte suprema diin ang kasamtangang presidente may dako unta nga papel sa pagpaduso niini sa pagpaapod-apod sa maong yuta ngadto sa mga mag-uuma apan makapabungol ang iyang pagpakahilom ug walay pagpanghilabot niini daw sama kang Pilato. Usa ka dakong pagbudhi sa katawhan ang maong desisyon ilawom sa desinyo sa Cojuanco-Aquino sa pagdumili sa pag-apod-apod sa maong yuta ngadto sa mga mag-uuma. Libuan ka mga mag-uuma ug panimalay ang nahikawan sa kahigayunan nga mabuhi pinaagi sa yuta nga ilang matikad.

Sa sama usab nga kahimtang, ang atong mga kaigsoonan nga mga mag-uuma sa San Miguel Leyte mibati usab sa samang kasagmuyo sa dihang sila nagpaabot sa mga gitapuran sa Department of Agrarian Reform para sa gischedule na nga revalidation sa maong yuta nga giilog gikan kanila ni Associate Justice Veloso apan wala ni usa man lang gikan sa DAR ang misipot. Kini pipila lamang sa mga ilhanan sa walay paghatag ug igong bili ug importansya sa mga ahensya sa atong gobyerno diha sa kahimtang sa atong kabus nga mga kaigsoonan, sa walay paghatag ug respeto sa kasabutan. Usa ka ilahanan nga walay ngipon ang maong programa sa Comprehensive Agrarian Reform ug ilhanan sa panagkunsabo sa mga dagkong agalong yutaan ug mga concerned agencies sa gobyerno diha sa pag-ilad ug pagpapahawa sa pobreng mga mag-uuma sa yuta nga dugay na nilang gitikad.

Kung atong mahinumduman, ang Certificate of Land Ownership Award gi-isyu niadtong June 15, 1991 kalakip na niini ang collective CLOA sa ngalan sa Guinciaman DAR Farmer-Beneficiaries Organization. Apan gipakansela ni Associate Justice Veloso ang maong CLOA . Sakto ba ug miakiangayon ba ang paghikaw ni Veloso sa mga mag-uumama sa pagposisyon sa maong yuta nga alang unta kanila? Sakto ba ug makiangayon ang pagtugot sa DAR nga si Veloso mao ang mahatagan ug katungod sa pagposisyon niini nga dapat unta iapod-apod ngadto sa mga mag-uuma?

Mga igsoon, bisan pa panahon sa Hebrew and Christian Scriptures, kini na ang naunang gipakigbisogan. Ang mga gamhanang pwersa sa kasaysayan-Paraon man sa Ehipto, Ahab sa Israel ug kang Cesar sa Roma-naangkon nila ang ilang mga katigayunan ug pagdomina pinaagi sa pagyatak sa katungod sa mga katawhan nga walay igong katakos sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Ingon nga mga sumusunod ni Kristo, gipanagtawag kita aron mamahimong tigpanalipod sa mga nilupigan ug dianugdaug.

Sa katilingban nga puno sa kahakog gahum ug katigayunan, kita gipahinumduman sa dili paglugak sa atong pagbarug alang sa kaangayan. Land disputes should be decided in the interest of authentic democracy and equity: land to the tillers, democratize the nation’s wealth by empowering the landless majority through actual land distribution.

Ug alang kang Associate Justice Veloso ug sa mga ahensya sa gobyerno nga nahimong kabahin sa maong pagtuis sa kamatuoran ug paghatod sa mga mag-uuma sa mas malisod pa nga kahimtang, kamo gipahinumduman nga ang Dios, kung kamo nagatuo man nga adunay Dios, wala gayud malipay sa inyong gibuhat. Dili gayud itugot sa Dios nga magmadaugon ang mga pwersa sa dautan diha sa atong katilingban. Dili itugot sa dios nga maoy magmadaugon ang mga kahug ug tikasan nga mga katawhan, ang nagpadaghan sa ilang katigayunan pinaagi sa pagpangilog sa bisan gamay nga nahuptan sa kabus nga mga katawhan. And the poor of the land, the peasants who struggle for genuine agrarian reform, together with those who join their cause, may belong to the tribes of Israel as a social class of the oppressed, now empowered for liberation tungod kay ang Ginoo dapig gayud sa mga kabus ug dinaugdaug. Amen.

IrmaFooter

Please follow and like us:
0